banner

Nové produkty

Nové produkty
Všetky nové produkty
Technika.sk
VF technika, GSM,TX-RX

VF technika, GSM,TX-RX

VF technika, GSM,TX-RX

VF technika, antény, drobné elektro, príslušenstvo, Unitech Elektro EU

Subcategories

  • Profi telefóny pre firmu
    <p>Te­le­fo­no­va­nie VoIP - <a href="https://slnko.sk/sk/profi-telefony-pre-vasu-firmu/386-profesionalny-dect-bezdrotovy-telefon-siemens-gigaset-s790-890.html" style="color:rgb(17,17,17);font-size:14px;font-family:Rubik, Helvetica, sans-serif;letter-spacing:.6px;text-align:center;text-transform:capitalize;"> DECT</a> už nie je ta­ké nez­ná­me ako ke­dy­si a fir­my o tom ve­dia svo­je. Vý­ber te­le­fó­nu je rov­na­ko dô­le­ži­tý ako vý­ber pos­ky­to­va­te­ľa, a pre­to sme sa poz­re­li bliž­šie na mož­nos­ti dvoch no­vých mo­de­lov te­le­fó­nov VoIP.</p> <p>Vý­ba­vou sú pos­ta­ve­né na opač­ných stra­nách, a tak je­den je vhod­ný ako vý­ba­va na stôl kaž­dé­ho za­mes­tnan­ca a dru­hý, vy­ba­ve­nej­ší mo­del za­se pos­lú­ži tam, kde tre­ba ob­slu­ho­vať dve lin­ky ale­bo vo­lá­te na rôz­ne sie­te, keď­že má mož­nosť nas­ta­viť dvoch pos­ky­to­va­te­ľov úč­tov VoIP. </p>
  • Rádio rádiostanice TX,RX
    <p>Skener prijímače - radiopríjimače Priehľadové širokopásmové prijímače – scannery.</p>
  • GSM zosilňovač + RX-TX
    <p>Zosilňovač GSM signálu (repeater) širokopásmový zosilňovač GSM vhodný pre posilnenie GSM signálu.</p> <p>Máte problémy s mobilným signálom?</p> <p>GSM opakovače alebo GSM repeatere sú zariadenia slúžiace na zosilnenie GSM signálu. Používajú sa v situáciách, kedy je signál pre mobilné telefóny vnútri budovy nedostatočný. Vďaka veľkým vonkajším anténam môže teoreticky pomôcť aj s príjmom slabého signálu všeobecne. Ako to funguje? GSM repeater sa umiestni dovnútra budovy (je vybavený vnútornou anténou, ktorá vysiela signál vo vnútri budovy) a prepojí sa káblom s vonkajšou anténou.</p> <p>Máte slabý GSM signál, alebo ste úplne bez signálu vo vnútri budov, kde potrebujete byť na príjme, volať a písať SMS? Vadí Vám zhoršená kvalita prenosu alebo to, že ste úplne izolovaní? Prinášame riešenia cenovo dostupné pre každého! GSM repeater (čiže opakovača či zosilňovače) tieto problémy rieši ľavou zadnou.</p> <p>Pre koho je GSM repeater určený?</p> <p>GSM repeater sú vhodné pre miesta v budovách, kde nie je žiadny GSM signál alebo je signál veľmi slabý. Typické použitie - v suteréne budov, garážach, na chatách, v budovách so silnými stenami, cez ktoré sa signál nedostane, atp.</p> <p>Ako GSM zasilovače fungujú?</p> <p>GSM repeater funguje veľmi jednoducho. Umiestni sa v budove do miesta, kde signál nie je alebo je slabý. Prepoja sa káblom s vonkajšou anténou. Signál z vonkajšej antény potom prevezme, zosilnie a ďalej ho vysiela okolo seba. Inštalácia je veľmi jednoduchá, prevádzka nepotrebuje žiadnu starostlivosť.</p>

Aktívne filtre